Zásady spracovania osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného poľa v objednávkovom formulári umiestnenom na webových stránkach www.kolobezkyshell.sk vyhlasujete, že ste sa zoznámili s týmito zásadami ochrany Vašich osobných údajov, spracovávaných spoločnosťou REDA a.s. , IČO: 188 28 507, so sídlom Hviezdoslavova 1456 / 55d Slatina, 627 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka číslo 4396 (ďalej len " Spoločnosť ") , ako správcom osobných údajov za podmienok zákona č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu ( ďalej len " ZZOÚ ") a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len " GDPR ").

I. Účel, rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala od Vás, ako zákazníkov - kupujúcich, ktorá činí voči Spoločnosti objednávku tovaru prostredníctvom webových stránok www.kolobezkyshell.sk , pričom tieto osobné údaje zákazníkov spoločnosť zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a obchodným partnerom , respektíve po dobu nevyhnutne nutnú po poskytnutí plnenia podľa uzavretého zmluvného vzťahu , najdlhšie však po dobu 5, slovami piatich, rokov odo dňa poskytnutia údajov (nevyplýva ak z okolností prípadu, že osobné údaje je nutné spracovávať dlhšie, napríklad pri prieťahoch v súdnom konaní, a pod.).   

 Spoločnosť nespracováva citlivé osobné údaje.

 Spoločnosť spracováva osobné údaje bez súhlasu subjektov osobných údajov vo všeobecnej rovine na tento účel:

II. Subjekty ochrany osobných údajov

Zákazníci Spoločnosti

Účelom spracovania osobných údajov u týchto subjektov je zabezpečenie plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom Spoločnosti a Spoločnosťou prostredníctvom webových stránok www.kolobezkyshell.sk , pričom zákonnými dôvodmi spracovania sú dôvody uvedené v čl. I týchto zásad . 

Osobné údaje subjektov v tejto kategórii Spoločnosť spracováva v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu .

III. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje priamo od subjektov údajov v rámci objednávkového formulára pri uzatváraní zmluvy . Spoločnosť informuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebných na nadviazanie spolupráce a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takýchto osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a Spoločnosťou a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

IV. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov v závislosti na vyhodnotení konkrétnych rizík. Spoločnosť prijala také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovanie, ako aj k inému zneužitiu. Prístup k osobným údajom je umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie pracovať s osobnými údajmi. Zamestnanci sú s nakladaním s osobnými údajmi poučení a podliehajú systému vnútornej kontroly , ako aj povinnosti mlčanlivosti . Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja a miere rizika zneužitia. Spoločnosť pri udržiava technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov od ich získania až po ich odstránení.

V. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Prioritou Spoločnosti je neposkytovať osobné údaje žiadnej tretej osobe za inými účelom, ktorý by nesúvisel s poskytovaním služieb Spoločnosti. Osobné údaje môžu však byť na účely zabezpečenia vyššie popísaných účelov vedľa Spoločnosti a jej zamestnancov odovzdané tiež ďalším osobám:

Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť v rámci poskytovania služieb a predaji tovaru prostredníctvom webových stránok www.kolobezkyshell.sk spolupracuje so spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31361081 , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6000/B  (ďalej len " Shell ") , pričom zákazník , ktorý využije unikátne kódy zo stieracích kartičiek k nákupu tovaru prostredníctvom webových stránok www.kolobezkyshell.sk, berie na vedomie , že v prípade     

- podozrenie na podvodné konanie, v dôsledku ktorého zákazník získal stieracie kartičku s unikátnym kódom, alebo         

- iné porušenie pravidiel akcie "kolobežky Ferrari" je Shell oprávnený vyžiadať si od Spoločnosti osobné údaje poskytnuté zákazníkom Spoločnosti , a to výlučne na účely preverenia takéhoto konania a prípadné nadväzujúce kroky vedúce k ochrane oprávnených záujmov spoločnosti Shell , tj. K ochrane riadneho priebehu akcie "kolobežky Ferrari" .         

 

Zákazník berie na vedomie, že číslo vernostné karty Shell CLUBSMART bude použité na overenie splnenia jeho nároku na získanie zľavy pri nákupe tovaru od Spoločnosti. Spoločnosť však nemá prístup k databáze zákazníkov spoločnosti Shell - držiteľov vernostnej karty Shell CLUBSMART a spoločnosti Shell tak odovzdáva len informáciu o tom, že číslo vernostné karty Shell CLUBSMART bolo v rámci objednávky poskytnuté .  

 

Spracovanie osobných údajov zákazníkov v súvislosti s členstvom vo vernostnom programe Shell CLUBSMART sa riadi článkom 14 Všeobecných podmienok a pravidiel vernosť ného programu Shell CLUBSMART . Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Shell sou uvedené v Oznámenia ochrane súkromia, ktoré je k dispozícii  na https: // www . shell .sk / privacy / B2C-notice.html.

VI. Práva dotknutých osôb

Subjekt y údajov majú právo             

Vyššie uvedené práva možno uplatniť za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky. V prípade, že bol osobný údaj spracovaný na základe súhlas u , informujeme, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, bez toho aby bola ovplyvnená zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

VII. Uplatnenie práv dotknutých osôb

Ak subjekt údajov má záujem uplatniť svoje právo alebo odvolať svoj explicitne poskytnutý súhlas, pošle, žiadosť (otázka) Spoločnosti, v ktorom uvedie predmet svojej žiadosti (dotazu), najmä napr. Aké právo chce uplatniť tak, aby Spoločnosť mohla podniknúť kroky potrebné pre rešpektovanie tohto práv a . Spoločnosti možno žiadosť (otázka) doručiť týmito spôsobmi

V prípade, kedy máme oznámiť akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov konkrétne osoby, sme oprávnení si vyžiadať potvrdenie identity subjektu údajov vykonávajúci žiadosť (otázka), aby sa Spoločnosť presvedčila o oprávnenosti požiadavke. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak je presvedčený, že bola jeho práva porušené  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

Pravidlá akcie Obchodné podmienky