Poučenie pre spotrebiteľov

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Predávajúci: REDA SK s.r.o., IČO: 47743476, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 BRATISLAVA, tel:  +421 850 232 013, e-mail: kolobezkyshell@reda.cz

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, má v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku (individuálne komunikácií telefonicky alebo e-mailom) alebo mimo prevádzkových priestorov predajcu právo od zmluvy bez uvedenia dôvodu odstúpiť, a to za nasledujúcich podmienok:

 

 

Pravidlá akcie Obchodné podmienky