Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia
1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu, kde na jednej strane je spoločnosť REDA SK s.r.o., IČO: 47743476, DIČ SK 2024079189, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 BRATISLAVA, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka č. 98507/B ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).
1.2.Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, ktorý sa zapojil do marketingovej akcie usporiadanej obchodnými Shell Slovakia s.r.o. pod názvom „Shell Loyalty Program“ a využil zľavové kupóny získané za nákup paliva na čerpacích staniciach Shell na nákup tovaru značky Ferrari na internetovej stránke www.kolobezkyshell.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „internetový eshop“).
1.3.Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti .

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušným ustanovením zák. č.40 / 1964 Zz., Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred odoslaním objednávky zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí zákonné oznámenie pred uzatvorením zmluvy, reklamačný poriadok, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke e-shopu, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log, a i. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov Predávajúceho  - Shell Slovakia s.r.o.

II. Zmluva  
2.1.Webové rozhranie e-shopu obsahuje informácie o tovaroch, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar so svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, v ktorom sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

2.2. Webové rozhranie obchodu taktiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na stránkach internetového eshopu sú informatívneho charakteru a nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového eshopu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového eshopu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci právo skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky, ďalej meniť ako požadovaný tovar, tak dopravu, výšku uplatnenej zľavy za pomoci zľavových kupónov aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o prijatí tejto objednávky elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol Kupujúci. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo v užívateľskom rozhraní s označením "konečné potvrdenie objednávky". Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu. Prílohou potvrdenie objednávky je aktuálne znenie VOP vrátane reklamačných podmienok.

2.4. Vzniknutá zmluva (vrátane dohodnutej ceny) sa môže meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.5. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, sa budú riešiť výhradne podľa práva Slovenskej republiky a príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

2.7. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná na obdobie najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má právo písomne zažiadať o sprístupnenie zmluvy. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný.

2.8. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

2.9. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2.10. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar, ako aj doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

2.11. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia, a včas mu to oznámi.

2.12. Ak má Predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá tovar Kupujúcemu, hneď ako mu tovar odovzdá dopravca.

2.13. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

2.14. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, zabalí Predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom pripraví Predávajúci tovar na prepravu.

2.15. Tovar je chybný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje i plnenie iného tovaru a chyby v dokladoch potrebných na používanie tovaru.

2.16. Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

2.17. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

2.18. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, okrem prípadu, že Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

2.19. Omeškaním strany s prevzatím tovaru vzniká druhej strane právo tovar po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom predať po tom, ako meškajúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak strana mešká s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.

Zodpovednosť Predávajúceho
2.20. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prebral,
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.21. Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to však neplatí:
a) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
b) ak to vyplýva z povahy tovaru.

c) ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil

2.22. Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci v sídle spoločnosti Reda a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, CZ

Podstatné porušenie zmluvy
2.23. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
a) na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčastí; ak toto nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak sa chyba môže odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;
b) na odstránenie chyby opravou tovaru,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

2.24. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

2.25. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nedohodne nápravu v primeranom čase, alebo že by dohodnutie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy
2.26. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.27. Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru.

2.28. Ak Predávajúci neodstráni chybu tovaru včas alebo chybu tovaru odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

2.29. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

2.30. Pri dodaní nového tovaru vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

2.31. Ak Kupujúci neoznámi chybu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak chyba nebola oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní tovaru.

2.32. Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitý čas spôsobilý na použitie na zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej lehoty alebo obdobia použiteľnosti tovaru na obalu alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.

2.33. Záručná lehota plyne od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od príchodu tovaru na miesto určenia.

2.34. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho spôsobila vonkajšia udalosť.

III. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, Kupujúcim - spotrebiteľom
3.1. Kupujúci, ak je spotrebiteľ, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon č. 102/2014 Z. z.) odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní. Lehota podľa vety prvej plynie odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o
a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

3.2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov.

3.3. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach, a Predávajúci tak Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Ďalej môže byť odstúpenie od zmluvy zaslané na adresu sídla Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

3.4. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho získal, a to na svoje náklady na adresu: REDA a.s., Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno, CZ

3.5. Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar je nekompletný či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

3.6. Ak sa Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, rozhodne pre odstúpenie v lehote uvedenej v odstavci 3.1., odporúčame na urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

3.7. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

3.8. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy odstúpi, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal.

3.9. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

3.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak tovar nemôže vrátiť v stave, v akom ho získal. To neplatí,
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby tovaru,
b) ak Kupujúci tovar použil ešte pred objavením chyby,
c) ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím.

3.11. Ak Kupujúci neoznámi chybu tovaru včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim
3.12. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti v týchto prípadoch:
a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru,
b) v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, a iné zjavné chyby v písaní.
V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií
4.1. Kupujúci je pri objednávaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

4.2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú využité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté Predávajúcemu na účel splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu REDA a.s., Hviezdoslavova 55a, 627 00 Brno, CZ. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu,  vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V. Prevádzkové hodiny
5.1. Objednávky cez e-shop Predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas platnosti akcie, a to v období od 24.5.2021 do 15.8.2021.

VI. Ceny
6.1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
6.2. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH a prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na prostriedky komunikácie na diaľku.
6.3.Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajícho či pochybenia personálu Predávajúceho. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. Nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);

 • u ceny tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier;


VII. Objednávanie
7.1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
7.2. Objednávať je možné prostredníctvom e-shopu Predávajúceho.

VIII. Platobné podmienky
8.1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba kartou pri nákupe,
b. platba cez internetové rozhranie banky,
c. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
d. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca – Kupujúci hradí naviac tzv. dobierkové – viď „Dodacie podmienky“).

8.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim.

8.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

8.4. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

IX. Dodacie podmienky
Zasielanie prepravnou službou - SR:
9.1. Tovar možno Kupujúcemu zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.  Cena prepravy sa riadi podľa nasledujúceho cenníka:

Zaslanie jedného balíka po SR: 6,79 Eur (v prípade dobierky je potrebné počítať so zvýšením ceny balíka o 1 euro)

V poštovnom je zahrnuté:
- expedícia prepravnou službou Slovenská pošta formou Balík na adresu
- doručenie obvykle do 24 hodín od expedície
- cena je za doručenie balíku do 30 kg po celej SR
- sms avizácia zákazníkovi o doručovaní zásielky
- možnosť sledovania zásielky
- v prípade neprevzatia zásielky uloženie zásielky na 10 dní na najbližšej pošte
- prípadné doručenie logistikovi v prípade neprevzatia zásielky
- poistenie zásielky
- balné

9.2. Dodávka je distribuovaná podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Vo výjimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný na uvedený e-mail. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

9.3. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie opísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

9.4. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné neodkladne oznámiť e-mailom na adresu kolobezkyshell@reda.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva tovar reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

9.5. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

X. Záručné podmienky
10.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list zvyčajne slúži nákupný doklad (podrobnosti viď Reklamačný poriadok).

XI. Záverečné ustanovenia
11.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy kolobezkyshell@reda.cz. Informáciu o vybavenie sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Predávajúci však nemôže bez súhlasu kupujúceho meniť tieto obchodné podmienky, ak už bola kúpna zmluva uzatvorená. Na takého Kupujúceho sa vzťahujú obchodné podmienky platné ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné počas konania marketingovej akcie Shell Loyalty Program, t. j. od 24.5.2021 do 15.8.2021.

Pravidlá akcie Obchodné podmienky